קבוצת מעוף (ע.י) בע”מ וכל אחת מחברות הבנות שלה וחברות הקשורות אליה (להלן ביחד: “מעוף”), מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט המופעל על ידי מעוף (להלן ביחד: “האתר”), החליטה בזאת לפרסם את מדיניות הגנת הפרטיות באתר, והיא מתחייבת כלפי המשתמשים בקיום מדיניות זו ובשמירה על כללי הגנת הפרטיות המקובלים בישראל.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מתייחסת לגברים ונשים כאחד.

מדיניות הפרטיות תחול על מועמדים לעבודה, עובדים, מעסיקים ומעסיקים פוטנציאליים וכל המשתמשים האחרים באתר (להלן ביחד: “המשתמש” ו/או “המשתמשים” בהתאמה).

מטרת מדיניות הפרטיות הינה להציג ולהבהיר את נהלי מעוף ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכן לתאר את סוגי המידע האישי שאוספת מעוף, אופן השימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים ו/או נאסף אודותיהם בעת השימוש באתר, הגורמים איתם מעוף משתפת ו/או מעבירה את המידע ועוד. כמו כן, מטרת מדיניות זו הינה לתאר את האמצעים הננקטים על ידי מעוף על מנת לאבטח ולהגן על המידע.

כללי:

בעת השימוש באתר נאסף מידע אודות המשתמשים. האתר עושה שימוש בכלים אוטומטיים לשם איסוף מידע כללי אודות המשתמשים ואודות השימוש שלהם באתר, וזאת לצורך אפיון השימוש של המשתמשים באתר ושיפור חוויית המשתמש באתר. המידע כאמור  אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמשים, לדוגמא: ספק האינטרנט של המשתמש, כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש, זמני ואופני השימוש באתר ועוד.

כמו כן, חלק מן המידע אשר נאסף אודות המשתמשים בעת השימוש באתר מזהה את המשתמשים באופן אישי, באמצעות המידע אשר נמסר ו/או מועבר באמצעות האתר על ידי המשתמשים ביודעין (להלן: “מידע אישי“). יובהר, כי האתר אינו אוסף מידע אישי מזהה אודות המשתמשים, אלא אם מידע זה יימסר ביוזמת המשתמש, בעת הגשת מועמדות למשרה באתר, רישום לשירות, מילוי טופס מקוון, יצירת קשר וכיו”ב.

רישום לשירותים:

חלק משירותי האתר טעונים רישום, ובתוך כך מסירת מידע אישי, לדוגמא: פרטי קשר, שם משתמש וסיסמה לאתר, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת IP ועוד.

במידה והמשתמש הגיש מועמדות למשרה באמצעות האתר ו/או נרשם לאילו מהשירותים המוצעים באתר ו/או יצר קשר באמצעות האתר, מעוף עשויה לאסוף אודותיו פרטים אישיים נוספים, לדוגמא: מידע הנכלל בקורות החיים של המשתמשים, מידע אודות רקע תעסוקתי והשכלתי של המשתמש ועוד נתונים אישיים כאלה ואחרים המפורטים בקורות חיים ו/או בתעודות ו/או מסמכים אחרים שיועברו על ידי המשתמשים למעוף במהלך השימוש באתר.

מובהר, כי ללא מסירת הנתונים הנדרשים בשדות החובה באתר, ככל שנדרשים, לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים באתר הטעונים רישום. עוד מובהר, כי המשתמשים אינם נדרשים על פי חוק למסור מידע למעוף, והעברת המידע למעוף נעשית על אחריות המשתמש בלבד, מרצונו החופשי ובהסכמתו המלאה.

ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לשירותים באתר ו/או ככל והמשתמש יתבקש למסור נתונים נוספים, יידרש רק המידע הנחוץ לשם מתן השירות, ובכל מקרה המשתמש מאשר בזאת כי העברת נתונים אלה נעשית מרצונו החופשי ובהתאם להסכמתו המלאה.

מאגר המידע:

למעוף מאגרי מידע רשומים עפ”י הדין, אשר בהם נשמרים הפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באתר, והמיועדים, בין היתר, לשם תפעול וניהול האתר והשירותים המוצעים בו.

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של מעוף ובאחריותה.

השימוש במידע שנאסף יעשה אך ורק על פי הוראות כל דין ועל פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן:

 1. מתן אפשרות למשתמשים לעשות שימוש בשירותים השונים שמציעה מעוף;
 2. שליחה ודיוור של תוכן שיווקי ו/או פרסומי, עדכונים והעברת מידע בנוגע למשרות ויצירת קשר עם מועמדים לעבודה, עובדים ומעסיקים;
 3. מתן פתרונות בעולם המשאב האנושי;
 4. שיפור, בקרה, שינוי, פיתוח, קידום והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר;
 5. יצירה וניהול של חשבונות מקוונים;
 6. במקרה של הליך משפטי מול מעוף שיחייב חשיפת פרטים אישיים;
 7. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או של השירותים האחרים שמציעה מעוף;

מסירת מידע לצד שלישי:

מעוף לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים והמידע שנאסף אודות המשתמשים באתר, ככל ויש בפרטים אלו בכדי לזהותם אישית, אלא במקרים הבאים:

 1. כאשר משתמשים מבקשים להגיש מועמדות למשרות מסוימות באמצעות האתר, ועל כן מאשרים ומסכימים בזאת כי מעוף נדרשת להעביר פרטים אישיים למעסיקים ספציפיים ו/או לצד שלישי, המהווה מעסיק פוטנציאלי, לרבות אך לא רק, העברת פרטי קשר, קורות חיים ומסמכים וקבצים נוספים הנדרשים לצרכי מתן השירותים למועמדים, לעובדים ולמעסיקים הפוטנציאליים;
 2. ככל שתתבקש הסכמה מפורשת של המשתמשים או בהרשמה לשירות מסוים אשר עשוי לדרוש זאת;
 3. במקרה בו כניסת המשתמשים לאתר ו/או התקשרות המשתמשים עם מעוף בוצעה בפועל באמצעות אתר של מפעיל אחר ו/או באמצעות גופים חיצוניים המפעילים שירותים ו/או יישומים מסוימים בתוך האתר;
 4. במקרה שיתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות מוסמכת, המורה למסור את פרטיו האישיים של משתמש ו/או את המידע אודותיו לצד שלישי;
 5. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין מעוף ו/או כל צד שלישי אחר בקשר עם השימוש שנעשה על ידי המשתמש באתר ו/או באתר או במערכת של מפעיל האחר;
 6. במקרה בו מעוף תפעיל את האתר באמצעות גוף אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר או חלק ממנה עם פעילותו של צד שלישי, תהיה מעוף זכאית להעביר לאותו גוף העתק מן המידע אשר נאגר אודות המשתמשים באתר ו/או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שאותו גוף יאמץ כלפי המשתמשים את מדיניות הפרטיות הזו;
 7. לצורך עריכת ניתוחים סטטיסטיים, למטרות שיווקיות ותפעוליות וכן לצרכי בקרה, פיקוח, שיפור, הרחבת והעשרת השירותים הניתנים באתר. מידע כאמור לא יכלול פרטים המאפשרים לזהות את המשתמש באופן אישי;
 8. על פי בקשתו המפורשת של המשתמש.

קבצי Cookies ו/או מידע הנאסף באמצעים אוטומטיים:

מעוף מצהירה, כי בעת הביקור ו/או השימוש באתר, יכול וייאספו פרטים ו/או נתונים מסוימים באמצעים אוטומטיים, כגון קבצי Cookies, שירותי אנליטיקה של גורמים חיצוניים, כדוגמת Google Analytics ואחרים וזאת לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתר וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש באתר, אימות פרטי המשתמשים באתר, התאמת האתר להעדפותיהם האישיות של המשתמשים, לצורכי אבטחת מידע ולצרכים נוספים שיידרשו.

קבצי Cookies יכילו מידע מגוון, כגון: פרטי מערכת ההפעלה של המשתמש, העדפות שפה, העמודים בהם ביקר, משך שהותו באתר, מידע על פעולות שביצע באתר, כיצד הגיע המשתמש לאתר, מועדים ושעות ביקור באתר, נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ועוד. כמו כן, קבצי Cookies משמשים לצורך זיהוי המשתמש באתר ללא צורך בהזנת פרטיו מחדש בכל כניסה לאתר.

במידה והמשתמש מתנגד לשימוש בקבצי Cookies, באפשרותו להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן באמצעותו הוא גולש באתר.

בנוסף לאמור, יכול וצדדים שלישיים, המפעילים יישומונים ו/או תוספים בתוך האתר, עושים שימוש במישרין בקבצי Cookies כדי לאסוף מידע, ועל כן האמור כפוף למדיניות הפרטיות של מפעילים אלה, ומעוף אינה נושאת באחריות למדיניות הפרטיות של מפעילים אלה. 

דיוורים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS:

חיפוש עבודה באמצעות מעוף, בין אם במישרין באתר מעוף ובין אם באמצעות אתרים ו/או אפיקים אחרים, מהווה הסכמת המשתמש לכניסה למאגר המידע של מעוף וכן הסכמה לקבלת דיוורים ביחס להצעות עבודה ו/או תוכן פרסומי ו/או שיווקי אחר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, אלא אם המשתמש ביקש בכתב באופן מפורש את הסרתו מרשימות הדיוור של מעוף, באמצעות שליחת הודעת דוא”ל כמפורט בפרטי ההתקשרות במדיניות פרטיות זו ו/או באמצעות השבת הודעה מתאימה לגורם ממנו התקבלה הפניה.

אבטחת מידע:

מעוף נוקטת אמצעי אבטחת מידע מסוגים שונים, על מנת להגן ככל הניתן על המידע האישי של המשתמשים באתר. עם זאת מודגש בזאת, כי חרף מאמציה של מעוף, אין הדבר בשליטתה באופן מוחלט ואין באמצעים אלה בכדי להעניק ביטחון מוחלט ועל כן מעוף אינה מתחייבת כי השירותים שהיא מציעה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע. יחד עם זאת, מעוף תבחן מעת לעת את אמצעי אבטחת המידע של האתר ותבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לנדרש, על מנת לשמור על רמת אבטחה נאותה של המידע באתר.

זכות לעיין במידע:

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פנייה אישית, זכאי אותו אדם לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

עדכונים במדיניות הפרטיות:

מדיניות הפרטיות של האתר עשויה להשתנות מעת לעת. מעוף תעדכן את המשתמשים באתר על שינויים משמעותיים במדיניות הפרטיות באמצעות הצבת הודעה מתאימה.

דיווח על פגיעה בפרטיות ו/או פניות בכל נושא בקשר למדיניות הפרטיות:

משתמש אשר פרטיותו נפגעה במהלך השימוש באתר ו/או כל פניה בקשר לאמור במדיניות זו, מוזמן לפנות למעוף בכתה, באמצעות כתובת דואר אלקטרוני maof@maof-group.co.il או באמצעות דואר רגיל, רח’ מנחם בגין 35, טירת הכרמל, ונדרש לוודא קבלת פנייתו בטל’ 5689*.